Katon phrase slides 17-24

“Katon phrase slides 17-24” from Randi Simon’s Album by Randi Simon.